headerfotoalgemeen.jpg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
CHRISTOPOULOS CONSULTANCY B.V.

1. Christopoulos Consultancy B.V. (“CC”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het verlenen van (juridisch) advies. In deze algemene voorwaarden wordt onder derde wordt verstaan ieder ander dan CC en de personen werkzaam bij of voor CC.2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan CC of personen werkzaam bij of voor CC wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door CC wordt onderhouden. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn tenslotte van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als hiervoor bedoeld. 3. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband, op opdrachtbasis of anderszins bij de uitvoering van enige opdracht door CC wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

4. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door CC en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de degenen die voor of ten behoeve van CC, al dan niet in dienstbetrekking of op opdrachtbasis, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door CC uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.6. De opdrachtgever vrijwaart CC tegen aanspraken van derden (inclusief – maar niet beperkt tot – redelijke kosten van rechtsbijstand die terzake door CC gemaakt worden) die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet, grove nalatigheid of fraude van CC.

7. CC zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de opdrachtgever. In dit verband verleent de opdrachtgever onder meer toestemming om de binnen de organisatie van CC bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen CC voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer met de opdrachtgever. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail. CC zal dossiers gedurende tenminste 5 jaar bewaren; na die periode is CC gerechtigd om aanwezige dossiers (in fysieke, elektronische of andere vorm) te vernietigen.8. CC zal slechts in overleg met de opdrachtgever derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. CC is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen (inclusief eventuele beperkingen van aansprakelijkheid door die derden) te aanvaarden. CC zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat een derde door CC wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met een door opdrachtgever aan CC gegeven opdracht te verrichten, is CC niet aansprakelijk voor eventuele fouten die deze derde bij de uitvoering van die werkzaamheden maakt. Derden zullen door de opdrachtgever niet rechtstreeks worden aangesproken.9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals die door CC van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten worden geen additionele kosten in rekening gebracht. Bijzondere kantoorkosten kunnen tevens als onkosten in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.10. De werkzaamheden worden in principe maandelijks, achteraf, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is CC zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, komen ook alle gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.11. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door CC afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van CC. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor CC aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door CC afgesloten verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van CC.

12. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in artikel 2 bedoelde betrekkingen is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien CC als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.13. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.Christopoulos Consultancy is de handelsnaam van Christopoulos Consultancy B.V., statutair gevestigd te Hilversum (Handelsregister nr. 51055074). Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 73/2010.

V10-2010

Download algemene voorwaarden