headerfotoalgemeen.jpg

Gebruiksvoorwaarden website

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van deze website van Christopoulos Consultancy B.V. (“CC”), alsmede op alle informatie en/of diensten die aangeboden worden op of door middel van deze website.

2. CC stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. CC is hierbij echter mede afhankelijk van externe partijen en kan als gevolg hiervan niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. CC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van deze website.

3. CC besteedt veel aandacht aan de juistheid van de informatie die op deze website staat. Door technische of menselijke fouten kan informatie echter onjuist worden weergegeven. CC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van (de informatie op) deze website. De zich op de website bevindende informatie is geen (juridisch) advies en heeft slechts een algemeen informatief doel.

4. CC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins op deze website wordt verwezen.

5. De verwerking van het op het contactformulier ingevulde gegevens wordt uitsluitend gebruikt door CC en diens medewerkers in verband met het aanbieden van de gevraagde (juridische) adviesdiensten. Daarnaast geeft u door het invullen van deze informatie op de website toestemming aan CC om deze informatie te gebruiken voor CC’s eigen promotionele doeleinden en statistische analyses aangaande werking en gebruik van de website. Tenslotte kan deze informatie gebruikt worden om u te informeren over eventuele wijzigingen aan de website.

6. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de op deze website op enig moment beschikbare informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CC. CC, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken en grafisch materiaal.

7. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op de website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CC worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

8. Voor zover deze gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk niet van toepassing zijn, zullen partijen gebonden blijven aan de overige bepalingen en zullen zij deze niet van toepassing zijnde bepalingen onverwijld vervangen door andere, wél van toepassing zijnde bepalingen, waarvan de inhoud en bedoeling zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.

9.  Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en enige geschillen met betrekking tot deze bepalingen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download gebruiksvoorwaarden website