headerfotoalgemeen.jpg

Privacy policy

PRIVACY VERKLARING – CHRISTOPOULOS CONSULTANCY B.V. (versie 1 mei 2018)

Christopoulos Consultancy B.V. (CC) hecht waarde aan een passende verwerking van uw persoonsgegevens conform de toepasselijke privacyregels. In deze privacy verklaring leggen we uit wat er met uw (persoons)gegevens gebeurt, bijvoorbeeld indien u onze website bezoekt.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de CC verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van door u met CC gesloten overeenkomsten voor de levering van (juridische en overige) dienstverlening en advisering, onder meer op de gebieden zoals beschreven onder het hoofdstuk “Specialismen” op de website van CC. Om onze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt met als doel de diensten van CC te verbeteren en om de relatie met u als klant te beheren en verbeteren. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan dat nodig is voor het op juiste wijze vervullen van onze verplichtingen onder de met u gesloten overeenkomsten, voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd en om te voldoen aan de in onze algemene voorwaarden genoemde (en wettelijke) bewaarverplichtingen.

2. Marketingactiviteiten, (cookie) tracking
In het kader van haar marketingactiviteiten worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers van de website van CC. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van CC.
De website van CC maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser van de gebruiker wordt opgeslagen, welke CC in staat stelt om bv. het gedrag van bezoekers te analyseren, ter verbetering van onze diensten.

3. Beveiliging
CC beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van specifieke data, dan kunt u altijd contact met ons opnemen (op de wijze als hierna onder punt 5 genoemd).

4. Recht op inzage
Indien u een relatie met CC heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per post of e-mail via het onderstaande adres) inzage krijgen van uw door CC opgeslagen persoonsgegevens. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht. CC heeft het recht derden in te schakelen die onder ons toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, de zogenaamde “verwerkers”. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op uw persoonsgegevens uitvoeren. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden.

5. Contact
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk (per post of per mail) richten tot:
Christopoulos Consultancy B.V.
T.a.v. mr N. Christopoulos
Kiefkampsweg 11
8166 JW Emst
Per e-mail: info@christopoulos-consultancy.nl

6. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.christopoulos-consultancy.nl) worden gepubliceerd.