headerfotoalgemeen.jpg

Specialismen

Christopoulos Consultancy adviseert op de volgende (rechts)gebieden:

Contractenrecht
Het opstellen en beoordelen van uiteenlopende commerciƫle contracten. Advies omtrent de voorfase (zoals onderhandelingen en het afbreken daarvan) en interpretatie van bestaande contracten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot naleving en claims onder de garanties.

Corporate Governance
Het adviseren bij de effectieve inrichting van of het aanbrengen van wijzigingen in de (bestaande) juridische structuur van vennootschappen (en/of de groep waarbinnen zij functioneren) en de vastlegging van de (nieuwe) verhoudingen tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouder(s). Binnen groepsstructuren is ruime ervaring aanwezig met (de advisering over toepassing van) het (gemitigeerde of volledige) structuurregime.

Fusies en overnames (M&A)
Het juridisch begeleiden van koper, verkoper, vennootschap en/of zittende aandeelhouder(s) bij overnametrajecten, zowel koop/verkoop van aandelen als activa. Het beoordelen, opstellen en uitonderhandelen van diverse bijbehorende contracten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten, intentieverklaringen, term sheets, koopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, etc.

Joint ventures en samenwerkingsverbanden
Het opstellen en beoordelen van diverse soorten samenwerkingsovereenkomsten.

Juridische (her)structureringen
Het adviseren over de (vennootschapsrechtelijke) consequenties van herstructureringen binnen groepsverhoudingen. Het adviseren omtrent Nederlandsrechtelijke aspecten van herstructureringen binnen internationale concerns.

Participaties en investeringen
Het adviseren van investeerders over juridische aspecten van participaties. Het vastleggen van afspraken in bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten. Het adviseren over de effectieve inrichting van werknemersparticipatieregelingen en optiestructuren voor management en werknemers.

Vennootschapsrecht
Het adviseren over diverse algemene vennootschapsrechtelijke aspecten (boek 2 BW) van de BV en NV, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van commissarissen, naleving blokkeringsregeling, kapitaalvermindering, intrekking van aandelen, vertegenwoordiging en toepassing structuurregime / structuurvennootschappen.